algemene voorwaarden

HIeronder lees je onze algemene voorwaarden. Deze zijn voor ons maar natuurlijk ook voor jouw zodat alles vlekkenloos verloopt.

Hulp nodig of een vraag?

STUUR EEN BERICHT

Lees onze

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Aanbod: het voorstel van Karel Media tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
 2. Aanvaarding: een wilsverklaring van de Opdrachtgever welk tot Karel Media is gericht dat met het aanbod wordt ingestemd.
 3. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dienst(en): Karel Media geeft lipdub en eindfilm workshops en organiseert in opdracht lipdubs en eindfilms voor bedrijven en consumenten.
 5. Digitale inhoud: alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat Karel Media of de Opdrachtgever in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst die op afstand is gesloten.
 8. Lipdub: een videoclip waarin een groep mensen een bekend lied playbacken wat in een non-stop shot wordt gefilmd.
 9. Eindfilm: een script die door leerlingen wordt nagespeeld, opgenomen wordt en later gemonteerd wordt als film.
 10. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
 11. Offerte: een door Karel Media aan de Opdrachtgever gestuurd brief of e-mail waarin kort de opdracht en de daarvoor te betalen vergoeding vermeld staat. In de offerte staat het aanbod van Karel Media vermeld.
 12. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
 13. Opdrachtgever: een consument of opdrachtgever met wie een Overeenkomst is gesloten.
 14. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Karel Media en de Opdrachtgever is gesloten. Door aanbod en aanvaarding komt er een Overeenkomst tot stand.
 15. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Karel Media en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 16. Partijen: zowel Opdrachtgever als Karel Media.
 17. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst zonder dat de Opdrachtgever en Karel Media gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.
 18. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door Karel Media of de Opdrachtgever worden ingevoerd, verwerkt en/ of opgeslagen.
 19. Website: karelmedia.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van Karel Media. Deze Algemene Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website.
 2. De Opdrachtgever is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden op het moment dat hij/ zij deze heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als door middel van techniek voor communicatie op afstand geschieden. Ondernemer neemt door aanvaarding van het aanbod van Karel Media uitdrukkelijk afstand van de tekst en inhoud van zijn algemene voorwaarden.
 3. Voordat een Overeenkomst met de Opdrachtgever wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Karel Media alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden kan inzien.
 4. Geschiedt de totstandkoming van de Overeenkomst langs de elektronische weg, dan kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijk manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangegeven worden op welke wijze de Opdrachtgever de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan inzien.
 5. Indien er naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden – indien dit schriftelijk is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 6. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook van toepassing voor rechtsopvolgers van de Opdrachtgever.
 7. Karel Media is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van het wijzigen/ aanvullen van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever op de hoogte gesteld alvorens de gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen intreden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 8. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen binden Karel Media niet.
 9. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten en voorwaarden bedongen worden ten behoeve van Karel Media gelden ook ten behoeve van eventueel door Karel Media ingeschakelde tussenpersonen en derden.
 10. Opdrachtgever dient alle deelnemers op de hoogte te stellen van de inhoud van deze
  algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming, duur en beëindiging

 1. Al het aanbod van Karel Media wordt in beginsel vrijblijvend gedaan. Nadat
  Opdrachtgever een reservering op de website plaats of een offerte aanvraagt en Opdrachtgever verklaard hiermee akkoord te gaan, stuurt Karel Media binnen 14 dagen een bevestiging hiervan langs elektronisch weg. Op het moment dat deze bevestiging ontvangen is door Opdrachtgever komt er een Overeenkomst tot stand.
  Bij de aanbod en aanvaarding kan er gebruik worden gemaakt van techniek voor communicatie op afstand. Indien hier gebruikt van wordt gemaakt, bevestigt Karel Media onverwijld langs dezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Daarnaast neemt Karel Media passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Karel Media voor een veilige web omgeving.
  3.   De Overeenkomst tussen Karel Media en de opdrachtgever wordt in beginsel voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk door Partijen anders wordt overeengekomen.
  4.   De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht is uitgevoerd door Karel Media en aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door partijen is voldaan.
  5.   Na aanvaarding van het aanbod van Karel Media door Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet meer worden opgezegd. Wilt de Opdrachtgever alsnog tot opzegging overgaan, dan geldt dit als een annulering van de opdracht.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Karel Media behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd op de website, in deze Algemene Voorwaarden en die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen.
 2. Alle prijzen genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt, zijn – tenzij anders vermeld – inclusief omzetbelasting (btw) voor consumenten en exclusief omzetbelasting (btw) voor ondernemers.
 3. Alle prijzen genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden zijn inclusief reisuren, reis- en verblijfkosten tenzij anders vermeld. Voor zover een het maken van een lipdub/eindfilm workshop op een locatie buiten Nederland plaatsvindt kunnen er wel reiskosten, reis- en verblijfkosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5 – Uitvoering van de dienst

 1. Karel Media zal de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd bepalen.
 2. Karel Media verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de Opdrachtgever zoveel mogelijk in acht neemt.
 3. Karel Media is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst indien hij dit in het belang van de Opdrachtgever wenselijk acht. Voor het inschakelen van derden is geen kennisgeving aan of uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist.
 4. In de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, gelden slechts als handvat en niet als fatale termijnen. Indien de termijn door Karel Media overschreden wordt, ontstaat er dan ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Van een fatale termijn is slechts dan en alleen sprake indien dit met zoveel woorden in de Overeenkomst overeengekomen is.
 5. Binnen een week na het einde van de lipdub/eindfilm zal de filmproductie van de lipdub/eindfilm naar Opdrachtgever worden opgestuurd.

Artikel 6 – Bepalingen omtrent deelnemers

 1. Een week voor de aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm workshop moet het juiste aantal deelnemers bekend zijn. Eventuele extra personen moeten minimaal 12 uur voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm workshop aangemeld worden. Het factuurbedrag zal dan opnieuw worden berekend. Let er wel op dat betaling voor aanvang van de lipdub/eindfilm dient te geschieden.
 2. Kinderen mogen meedoen aan de lipdub/eindfilm mits onder begeleiding van een volwassene. Karel Media is niet verantwoordelijk voor de kinderen en Opdrachtgever dient kinderen zelf in de gaten te houden.
 3. Opdrachtgever mag gebruik maken van de door Karel Media beschikbaar gestelde verkleedkoffers. Het gebruiken van deze verkleedkoffers valt onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en kinderen mogen slechts gebruik maken van de verkleedkoffers onder toezicht van een volwassene.
 4. Een lipdub kan slechts doorgang vinden indien er 12 of meer betalende deelnemers zijn.

Artikel 7 – Herroepingsrecht consumenten

 1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst op afstand binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Karel Media mag de Consument vragen om de reden van zijn herroeping, maar de Consument is niet verplicht tot een opgave van redenen.
 2. Indien Consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Karel Media.
 3. Karel Media stuurt de Consument een ontvangstbevestiging indien de herroeping langs de elektronische weg geschied.
 4. Op het moment dat er sprake is van een overeenkomst op afstand met betrekking tot het verrichten van diensten vervalt het herroepingsrecht als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 5. De Consument heeft ingestemd om de dienst te verrichten binnen de bedenktijd;
 6. De Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht;
 7. De dienst is binnen de bedenktijd volledig geleverd.
 8. Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 9. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten die betrekking hebben op de dienst of product ontbonden.

Artikel 8 – Annuleringen

 1. Enige verhindering, ongeacht de oorzaak hiervan, aan de zijde van Opdrachtgever, waardoor doorgaan van de lipdub/eindfilm geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden ligt geheel in de risicosfeer van de Opdrachtgever. Niet of niet gedeeltelijke doorgang van de lipdub/eindfilm ontslaat Opdrachtgever dan ook niet van zijn verplichtingen.
 2. Voor het annuleren van de lipdub/eindfilm gelden de volgende voorwaarden:
 3. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm workshop worden geen kosten in rekening gebracht;
 4. Bij annulering tussen de 30 en 14 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm workshop wordt 25% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;
 5. Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm workshop wordt 60% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;
 6. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm workshop wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 7. Onder factuurbedrag wordt verstaan: de totale som welk op de offerte/factuur of opdrachtbevestiging staat vermeld.
 8. Consumenten kunnen kosteloos maximaal 10% van het aantal deelnemers van de lipdub/eindfilm afmelden. Afmelden is niet mogelijk als daardoor het minimumaantal deelnemers niet bereikt wordt en indien er meer dan 31 deelnemers zijn.
  Zakelijke reserveringen kunnen geen deelnemers afmelden.
 9. Annulering of wijziging moeten telefonisch of langs de elektronisch weg geschieden. Wijzigingen in het aantal deelnemers kan tot 5 dagen voor aanvang van de lipdub/eindfilm worden doorgegeven.
 10. Karel Media behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst tijdens het maken van de lipdub/eindfilm voortijdig te beëindigen indien de veiligheid niet langer gewaarborgd kan worden. In zulks geval bestaat er geen recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
 11. Karel Media behoudt zich het recht voor om de lipdub/eindfilm af te lasten op het moment dat er sprake is van overmacht, ziekte en indien het minimumaantal deelnemers niet is bereikt.
  Slecht weer vormt geen reden om tot annulering over te gaan. Karel Media raadt Opdrachtgever dan ook aan een binnen locatie achter de hand te houden. Karel Media behoudt zich het recht voor om het maken van de lipdub/eindfilm workshop voortijdig te beëindigen indien er geen binnen locatie beschikbaar is en een voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Karel Media kan worden gevergd.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Alle door Karel Media geproduceerde en/ of beschikbare gesteld materialen in de ruimste betekenis van het woord, zijn eigendom van Karel Media.
 2. Video’s en foto’s gemaakt door Karel Media tijdens het maken van een lipdub/einfilm of workshop blijven eigendom van Karel Media en kunnen gebruikt en/of gepubliceerd worden op de website of sociale media, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Karel Media is het verspreiden, gebruiken of publiceren hiervan verboden.
 4. Overtreding van dit beding door de Opdrachtgever maakt hem boete plichtig jegensKarel Media, De als dan, zonder nadere ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Karel Media om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 10 – Muziek en licenties

 1. Indien Ondernemer die samen met Karel Media gemaakte lipdub/eindfilm openbaar wil maken dient hij rekening te houden met de muziek- en auteursrechten. Voor de openbaarmaking moet namelijk toestemming verkregen worden van de STEMRA cq. SENA.
 2. Ondernemer verklaart dat hij hiervan op de hoogte is en verklaard dat hij de bovenstaande toestemming heeft verkregen en de daarbij behorende vergoedingen heeft betaald Ondernemer vrijwaart Karel Media dan ook voor claims van de STEMRA cq. SENA of andere belanghebbenden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Karel Media is in beginsel niet aansprakelijk voor door hem gemaakte fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en er sprake is van directe schade. De schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €1.000,-.
 2. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welke het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Karel Media, een van haar medewerkers, hulppersonen of door hem ingeschakelde derden.
 3. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk middels een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:162 BW bestuurder(s) en iedereen die voor Karel Media werkzaam is of was aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij of door de uitvoering van de Overeenkomst. Voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kunnen deze personen echter wel aansprakelijk gesteld worden. Indien het gestelde in dit exoneratiebeding om welke reden dan ook niet van toepassing is, kunnen de personen genoemd in dit exoneratiebeding een beroep doen op art. 6:257 BW en kunnen zij derhalve gebruik maken van alle andere exoneratiebedingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Karel Media is niet aansprakelijk voor het zoekraken van zaken en schade aan zaken van Opdrachtgever en deelnemers aan de lipdub/eindfilm.
 5. Karel Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Karel Media kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan overmacht. Wat onder overmacht wordt verstaan is opgenomen in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien schade ontstaan is door onjuist, onvolledig of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de Opdrachtgever dan is Karel Media niet aansprakelijk voor deze schade.
 8. Derden kunnen Karel Media op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk stellen.
 9. Buiten de in dit artikel genoemde situaties rust op Karel Media geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Partijen besluiten hier in gezamenlijk overleg toe twee weken na de het ontstaan van de overmachtssituatie.
 2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van Karel Media niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder wordt voortgezet.

Artikel 13 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door Karel Media is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de Opdrachtgever te verwerken. Karel Media zal bij het verwerken van deze gegevens de zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau.
 2. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden op een wijze die passend is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Karel Media heeft een Privacybeleid welke te raadplegen is op één van de websites van Karel Media. Op verzoek van Opdrachtgever kan dit Privacybeleid per email of per post aan hem toegezonden worden. Ingeval de Opdrachtgever het Privacybeleid per post wenst te ontvangen kan Karel Media eventuele verzendkosten in rekening brengen.
 4. Indien er een datalek bij Karel Media ontdekt wordt zal dit zo snel mogelijk aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven de AVG. Kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever ontstaan door niet naleving van de AVG kunnen nimmer op Karel Media verhaald worden. Ook derden kunnen dergelijke kosten en schade niet op Karel Media verhalen.

Artikel 14 – Betalingen

 1. Nadat wij een definitieve bevestiging van de lipdub hebben verstuurd verwachten wij een aanbetaling te ontvangen van €150,00.
 2. De totaalsom zoals vermeld op de offerte/opdrachtbevestiging moet uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm betaald zijn. Op het moment dat de Opdrachtgever het totale bedrag niet voldaan heeft uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/eindfilm, dan is de Opdrachtgever in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De lipdub/eindfilm zal dan geannuleerd worden en de totale som vermeld op de offerte/opdrachtbevestiging zal alsnog gefactureerd worden.

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de door Karel Media verrichte diensten en/ of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de factuurdatum of na ontdekking van het gebrek aan Karel Media schriftelijk of elektronisch opgestuurd te worden door middel van een aangetekende brief.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 3. Karel Media stelt de Opdrachtgever op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal de Karel Media binnen 6 weken de klacht afhandelen.
 4. Indien Opdrachtgever een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan Karel Media bekend maakt vervallen alle rechten hieromtrent voor Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle Overeenkomsten die door Karel Media met Opdrachtgever worden gesloten, worden beheerst door Nederlands Recht.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan den rechtbank Midden-Nederland. Alvorens hiervan gebruikt gemaakt wordt zullen Opdrachtgever en Karel Media alles doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit door middel van de klachtenprocedure genoemd in artikel 15.
 3. Voor deze Algemene Voorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, dan wel vernietigend, tast dit enkel de desbetreffende bepaling aan en niet de gehele Overeenkomst. Daarnaast zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling welke aansluit bij de oorsprong en strekking van het nietige, dan wel de vernietigbare bepaling.
 4. Veranderingen in management of de rechtsvorm van de Karel Media of Opdrachtgever hebben geen invloed op deze Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.
  Wijzigingen in de Overeenkomst tot dienstverlening komen uitsluitend schriftelijk tot stand.
 5. Iedere partij draagt – voor zover niet anders overeengekomen – haar eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden versie 1 juli 2019

 

VRAAG EEN

OFFERTE AAN

Hoe is lipdub

Ontstaan?

Lipdubben brak voor het eerst door toen Britse militairen gelegerd in Irak het nummer ‘Is This The Way to Amarillo?’ van Neil Sedaka playbackten. Hun video werd een wereldwijde hit dankzij het internet. Jakob Lodwick, bedacht de term “lip dubbing” op 14 december 2006. Dit was voor de video getiteld Lip Dubbing: Endless Dream. In de beschrijving van de video schreef hij, “Ik liep rond met een liedje dat door mijn koptelefoon klonk, en filmde mezelf terwijl ik mee aan het zingen was. Is er een naam voor dit? Zo niet, dan stel ik ‘lip dubben’ voor. ”

0
Lipdubs
0
Vrijgezellenfeest
0
Familie uitje
0
Teamuitje
0
School